آخر هفته رو مرخصی گرفته بودم برای خونه تکونی ... با همسر کلی ایده های خوشگل چیده بودیم برای برای امسال که عید اولمون بود

اما

 به دنیای بی وفا اعتمادی نیست... در استانه اولین عید نوروز زندگی مشترکمون عزادار شدیم....برادر شوهرم... خدایا صبر