من این روزها از همیشه ساکت تر و کم حرف ترم ...

من این روزها بیشتر از همیشه حرفهام رو قورت می دم ...

من این روزها بیشتر از همیشه صبوری می کنم ...

من این روزها بیشتر از همیشه حرف هام به خاطر بقیه تکه تکه شده ...

من این روزها دیدن لبخند بقیه برام از لبخند خودم مهمتر شده ...

من این روزها به خاطر بقیه دارم نفس می کشم و خودمو نادیده می گیرم ...

من این روزها می ترسم از دغدغه هام بگم شاید که اطرافیانم تحمل به دوش کشیدنش رو نداشته باشند ...

من این روزها گلوم از بغض های نباریده و حرف های نگفته درد می کنه ...