من اینجا بس دلم تنگ است

و هر سازی که می بینم بد آهنگ است

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی برگشت بگذاریم

و ببینیم آسمان

             در هر کجا

                         آیا همین رنگ است ؟

 

+ کاش می شد یه مدت تو لاک خودم باشم . اصلا مثل اون دفعه یک هفته تنها و برای خودم زندگی کنم . کاری به کار کسی نداشته باشم کسی هم با من کاری نداشته باشه . دلم تنها و بدون دلبستگی زندگی کردن می خواد . کاش واقعا می شد تو یه جاده ی بی برگشت قدم بذارم .

اما من ... اینجام