باران میبارد… به حرمت کداممان نمیدانم، فقط میدانم باران ، صدای پای استجابت است… خدا با همه ی جبروتش  دارد ناز میخرد ، نیاز کن ..

            .

یه جورایی نا آرومم ...

میشه برام دعا کنی ؟