مگذار مرا در این هیاهو آقا

تنها و غریب و سر به زانو آقا

ای کاش ضمانت دلم را بکنی 

تکرار قشنگ بچه آهو آقا 

                             

+ عروسکم ، سفیر عشقم ... نمی دونی امروز چقدر به یادت بودم ...