امروز دومین روز کاریم بود . البته به قول ما یک هفته ی اول اورینتیشنی (orientation) با همه ی حس های غریبش.خب نه با همکارها آشنا هستم و نه با روتین های خاص بخش . طبیعیه که یه جاهایی گیج می زنم و خستگیم هم نسبت به شرایط عادی بیشتره . همش باید بپرسم و به کارهاشون نگاه کنم و یه جاهایی هم خودم سر در بیارم دیگه .اما خب کم کم یادشون می گیرم و این روزا هم می گذره ... ظهر ها تا برسم خونه 3 و نیم ایناست . عصر ها هم تا به کارهای خودم برسم شب شده . خلاصه که حسابی کارم در اومده . جمعه آف شبکاریمه . به زودی میام و یک عدد پست نصب می کنم اینجا . جایی نرین ها :)

این تصویره :)