این روزها اتفاقاتی میفته که دست و دلم به نوشتنشان نمی ره ..

آخه حال این روزهای من که نوشتن و خواندن ندارد ...

از وبلاگ ها میشه رد و پای بهار رو دید . ازانتظار برای آمدن بهار می نویسند و کارهایی که قصد انجامش را دارند , اما من ... من یک بهار از زمستان پرم .

+ حتی اگه تقدیر امسال یک بهار پر از زمستون برام رقم بزنه باز هم مطمئنم آنچه که رخ خواهد داد برترین و بهترین تصمیم خداوند برای زندگیم هست .