تو مرا کفایتی ...

                                             

می دونم نیت خیری نداره ... می دونم قصدش به هم زدن رابطه هاست ... می دونم اما چراش ؟  رو نمی دونم . دلم به حالش می سوزه اما می ترسم از گزندش . خدایا شرش رو از زندگیم  و مراحل ازدواجم کوتاه کن ... خدایا بدی هاش رو به خودش برگردون و محافظمون باش که تو پیوند دهنده ی قلب هایی و بهترین نگهبان ...

/ 0 نظر / 4 بازدید